Kauno gidas
Ekskursijos po Kauną ir kitus miestus

Privatumo politika

I. ĮMONĖS ,,KAUNO GIDAS” INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje www.kaunastour.lt yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), kai jūs naršote interneto svetainėje.

Su Įmonės įrašomų slapukų charakteristikomis galite susipažinti pateikiamoje lentelėje.

Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris Informacija iš PHP.NET: Sessions – Manual
Slapukas, reikalingas tinkamam „Google Analytics“ veikimui _ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Po sutikimo su „Cookies“ taisyklėmis 2 metai Unikalus ID numeris
Slapukas, reikalingas tinkamam „Google Analytics“ veikimui _gat Slapukas naudojamas užklausų skaičiui riboti. Po sutikimo su „Cookies“ taisyklėmis 1 min. „Boolean“ tipo kintamas
Slapukas, reikalingas tinkamam „Google Analytics“ veikimui _gid Naudojamas atskirti naudotojus. Po sutikimo su „Cookies“ taisyklėmis 24 val. Unikalus ID numeris
Slapukas, reikalingas „Cookies“ moduliui funkcionuoti _law Sistemis slapukas, išsaugo informaciją apie slapukų naudojimą Po sutikimo su „Cookies“ taisyklėmis 1 metai. „Boolean“ tipo kintamas

Apsilankius interneto svetainėje taip pat gali būti įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių kiekio ir funkcijų Įmonė nekontroliuoja, neturi galimybės susipažinti su jų surinkta informacija. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Facebook, Google, LinkedIn ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Facebook slapukų politikojeGoogle slapukų politikojeLinkedIn slapukų politikoje).

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainių funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

 

II. ĮMONĖS ,,KAUNO GIDAS” PRIVATUMO POLITIKA

 

MB „Kauno gidas“  juridinio asmens kodas: 303099268, buveinės adresas: B. Sruogos g. 47-1, Kaunas, el. p. info@kaunastour.lt (toliau – Įmonė) pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje www.kaunastour.lt (toliau – Svetainė), teisę į privatumą.

Ši privatumo politika taikomas tais atvejais, kai asmuo per Įmonės Svetainę ar kitų būdų pateikia savo asmens duomenis.

 

KOKIAIS TIKSLAIS RENKAMI ASMENS DUOMENYS?

 Asmens duomenys Svetainėje renkami:

  • atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą;
  • Jūsų užsakymo vykdymui, kai užpildant rezervacijos formą nurodote savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Įmonei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

ASMENS DUOMENŲ TEISĖTO TVARKYMO KRITERIJAI

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų išreikštą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir neatskleidžiami.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos teritorijoje.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENYS SAUGOMI?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir LR teisės aktai.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

 

III. ĮMONĖS ,,KAUNO GIDAS” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmens duomenų tvarkymo Mažojoje bendrijoje „Kauno gidas“ (toliau – Įmonė) taisyklės (toliau – Taisyklės) – reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus. Taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.

Su Taisyklėmis yra supažindinami visi Įmonės darbuotojai, Taisyklės skelbiamas  internetiniame puslapyje: www.kaunastour.lt

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1.  Duomenų tvarkytojas, atsakingas asmuo – fizinis asmuo, Įmonės paskirtas tvarkyti asmens duomenis. Atsakingi asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių. Įstaigos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ (asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme) ir šiose Taisyklėse;

1.2.  Duomenų valdytojas –  MB ,,Kauno gidas”, nustatanti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.3.  Duomenų subjektai – įmonės darbuotojai, klientai.

1.4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

  1. DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Darbuotojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti;

2.2. Darbuotojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3. Darbuotojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenys yra tvarkomi darbo ar paslaugų sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

2.4. Darbo bei paslaugų sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų ir paslaugų teikėjų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, asmens kodai; taip pat banko sąskaitų numeriai, į kurias yra pervedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeris (metinei pajamų mokesčio deklaracijai ir SODRA pateiktoms ataskaitoms apie darbuotojų darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas).

2.5. Darbuotojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik įgalioti/paskirti asmenys ir tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.

2.6. Įmonės MB ,,Kauno gidas” asmens duomenų tvarkytojas – Direktorė, atliekanti visų Įmonės atsakingų už asmens duomenų tvarkymą asmenų kontrolę, jų darbo koordinavimą, el. paštas: info@kaunastour.lt. Direktorė renka ir tvarko darbuotojų ir paslaugų teikėjų vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresus, gimimo datas, asmens kodus, banko sąskaitų numerius.

2.7. Darbuotojų ir paslaugų teikėjų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų bei paslaugų teikėjų ir buvusių paslaugų teikėjų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga numatytiems tikslams pasiekti.

  1. KLIENTŲ AR PASLAUGŲ PIRKĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMA

3.1. Įmonės klientų ar paslaugų pirkėjų asmens duomenų rinkimo tikslai yra: komunikacija dėl užsakytų paslaugų (ekskursijų ar kt. renginių) įgyvendinimo ar prekių (dovanų kuponų ar kt.) pristatymo.

3.2. Klientų ar paslaugų pirkėjų asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas) klientams sutikus yra surenkami www.kaunastour.lt svetainėje užpildant užklausos formą.

3.3.Visi klientų ar paslaugų pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi tik tiesioginiams tikslams, dėl kurių buvo renkami.

3.4.Teisę tvarkyti klientų ar paslaugų pirkėjų asmens duomenis turi Įmonės direktorė ir projektų vadovai/gidai.

3.5.Įmonės darbuotojai, paskirti tvarkyti klientų ar paslaugų pirkėjų asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

  1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

4.1. Įmonėje paskirtas atsakingas asmuo – asmens duomenų tvarkytojas, kuris užtikrina, kad darbuotojų, paslaugų teikėjų, klientų ar paslaugų pirkėjų kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma.

4.2. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

4.3. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Įmonė, rinkdama asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, paslaugų teikėją, klientą ar paslaugų pirkėją, kokius duomenis jie turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami.

4.4. Susipažinti su savo asmens duomenims ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi.

4.5. Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu jie yra tvarkomi neprivalomai.

  1. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

Įmonė, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų subjektams, priežiūros institucijoms, kitoms teisės aktų nurodytoms kompetentingoms institucijoms raštiškai kreipiantis į Įmonę.

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Įmonė imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir privalo laikytis jose nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Taisyklėse nustatytais principais.

6.2. Įmonė turi teisę Taisykles keisti. Su pakeitimais yra supažindinami darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys.